காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 6 14

ஹொட்டல் பயன் : சொல்லுங்க மெடம் , எங்க வலிக்குது
ப்ரியா பெசாம நிக்க்ரா .
ஹொட்டல் பயன் : மச்சாக் பன்ரதுல நான் கெட்டிகாரன் மெடம்
ப்ரியா ( புண்ட ஊரல் தாங்கமுடியாமல் நினிகிட்டு இருந்தா அவன சைட் அடிச்சுகிட்டு )
ஹொட்டல் பயன் அவள் பகத்துல வந்து உகான்து : இடுப்புலயா
ப்ரியா : இல்ல
ஹொட்டல் பயன் : முதுக்கலயா
ப்ரியா : இல்லபா
ஹொட்டல் பயன் : புட்ட்தலயா ( ப்ரியாகு ஒரு சொட்டு தன்னி வடிந்த்து புண்டைல இத கெட்டு)
ப்ரியா :: இல்ல்
ஹொட்டல் பயன் : தொடைலய , இல்ல மார்புலையா
ப்ரியா : தொடைல
ஹொட்டல் பயன் : சரி அந்த பெட்ல படுங்க
ப்ரியா பொய் படுக்க்ரா
ப்ரிய புருஷன் : ப்ரியா புது புடவை பா, வீனா ஆகமா பாத்துக்கொ
ஹொட்டல் பயன் : இல்ல சர் , நான் பாத்துக்றேன் ( உடனெய் எல்லாம் அவுத்தா கிக் இல்ல)
ப்ரியா மல்லாக்க படுக்க்ரா , தன் புடவை நல்ல அடிஜஸ்ட் பன்ரா, இடுப்பு தெரியாத மாதிரி
ஹொட்டல் பயன் : புடவய தொடை வரை தூக்குங்க மெடம் ,
ப்ரியாவும் வெட்க்க பட்டு கொன்சம் கொன்சமா தூக்க்ரா, அவ புருஷன பாக்க்ரா, அவன் கண்டுகாம் பெப்ர் படிக்க்ரான் ( ஆனா அவலுகு தெரியாம கவனிக்க்ரான்)
ஹொட்டல் பயன் : என்ன மெடம் முட்டி மட்டும்தான் தெரியுது , தொடை முட்டி மெல இருக்கு, அது தெரியாத உங்கலுக்கு
ப்ரியா அவன பாத்து மெல்லமா சிரிச்சிக்கிட்டு இன்னம் மெல தூக்க்ரா, அவ ஜட்டி வெர பொடல, சொ புண்ட தெரியாமல் மெல தூக்க்ரா , ஆன அந்த பயன் கால்கிட்டு உக்காந்து குனிஞ்சு பாத்த புண்ட கொடு தெரியும்.
ஹொட்டல் பயன் : நல்ல சதயான தொட மெடம் உங்கலுகு , இந்த மாதிரி தொடையதான் மசாஜ்க்கு வசதி . சொல்லி ஒரி பாட்ட்ல் ஒய்ல் எடுத்து அவ தொடைல லெசா ஊத்ரான் . ரெண்டு கை அவ தொடல வச்சி முட்டி வரை தடவி மெலும் கீழம் கை கொண்டு பொய் அவ தொடய நீவி விட்ரான் . ப்ர்யா காம்பு பொடச்சு வன் ஜாக்கெட் துருட்துகிட்டு நிக்க்து , இப்ப அந்த பயன் தொடைல ஆரம்பிச்சு நுனி பாதம் வரை நீவி விட்ரான் . திரும்ப மெல கை கொண்டு பொரான் , அப்ப கை தொடைக்கு மெல பொய் அவ புடவய விலக்கி விற்றுச்சு, பாதி புண்ட தெரியுது , ப்ரியா சட்ட்னு அவள் புடவை கீழ எரக்க்ரா , அவ்ல புண்டய மரைக்க்ரா
ஹொட்டல் பயன் ப்ரிய மொலய பாத்துகிட்டு அவள் ஒட்டி இருக்க்ர தொடை நடுவல கை விட்டு தொடய புடிக்ரான் . ப்ரியா தொடய விரிக்க்ரால் ( புண்டயும் தான்) , அவள் கை உல்ல விட்டு உல்ல பக்க தொடய பெசஞ்சு விட்ரான் .
ஹொட்டல் பயன் : எப்படி இருக்கு மெடம்
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம்
ஹொட்டல் பயன் : தொடை மசாச் மட்டும் பொதுமா , இல்ல இடுப்பு, தொலு பட்டய பன்னவா.
ப்ரியா : சரி பன்ன்பா ( அவள் புருஷன் பாக்க்ரா, அவனும் பன்னிகோனு சிக்னல் குட்க்க்ரான்)
ஹொட்டல் பயன் : அப்ப முண்தானய எடுங்க , என்ன் படும்
ப்ரியா : புடவய அடஜ்ஸ்ட் பன்னி இடுப்ப மட்டும் காமிக்ரா, மொலய இன்னம் மரச்சுகிட்டா
ஹொட்டல் பயன் : என்ன மெடம் , இப்ப்டி காமிச்சா எப்படி , சொல்லி அவ புடவா புடிச்சி உருவ்ரான் . அவள் மஞ்சல் நிரம் ஜக்க்கெட்ல முலை பிதிங்க்கு இருக்கு
ஹொட்டல் பயன் : யென் மெடம் இவ்லொ டைட்டா பொட்ரீங்கனு ,அவள் மொலய பாக்ர்ரான் , ரெண்டு காம்பயும் பாக்க்ரான் . கருன்வலயும லெச தெரியுது
ப்ரியா சுகத்துல படுத்து கெடக்க்ரா, அவ புருஷனக்கு நன்ரி சொல்லஇகிட்டா.
ஹொட்டல் பயன் ஒரு விரல் என்னை தொட்டு அவள் தொப்புல வைக்க்ரான் , உல்ல நல்ல தட்வரான் . ப்ரியா ரெண்டு கை மெல கொண்டு பொய் தல்கானி மொனய இருக்கி புடிச்சுக்ரா. இப்ப 4 மூடி என்னை எடுத்து அவள் தொப்பைல ஊத்தி அவள் வயிரு முழுக்க தடவி இடுப்ப புடிச்சு ஒரு கில்லு கில்ரான்
ப்ரியா : ஆஅ
ஹொட்டல் பயன் : சாரி மெடம்

ப்ரியா : பரவாலா,( உத்ட்ட கடிச்சுகிட்டு மூட்ல சொல்ரா)
ஹொட்டல் பயன் : தொப்புல வாரம் ஒரு நால் என்ன வையங்க மெடம் , சொல்லி தொப்ப்ல நோன்ரட்ரான் .
ப்ரியா : சரிபா ( கன் சொக்கி பொரா)
ஹொட்டல் பயன் : மெடம் , ஜாக்க்கெட்ல என்னை படுது , அவுக்ரீங்கலா
ப்ரியா பெசாம இருக்கா, அவன அவுக்க மாட்டானா பாக்க்ரா
ஹொட்டல் பயன் : சரி முலுசா வெனாம், கீழ ரெண்டு ஹூக் அவுருங்க
ப்ரியா ( கடுப்பா நான் எப்படா வெனாம்னு சொன்னென் ) நென்சுசுகிட்டு கீழ் ரெண்டு ப்லௌசெ ஹூக் அவுக்ரன், ப்ரிய புருஷன் பெப்பர்ல ச்சின்ன ஒட்ட பொட்டு பாக்க்ரான் .
ஹொட்டல் பயன் இப்ப வயத்த நல்ல தடவி அவ்ல் மொலை கீழ் பகுதுல விரல் வச்சி தட்வ்ரான் , அதாவது மொல தொப்ப சேரும் இட்த்துல .
ப்ரியா காம்பு இன்னம் பொடைக்குது , கன்ன மூடி உத்ட்ட கடிச்சு படுத்த் கெடக்க்ரா . அவன் அவள் காம்புல சீன்டி பாக்க முடிவு பன்னி, ( கைல ஒரெய் என்ன்னை , பக்கதுல ஒரு பென் இருக்கு, அத எடுத்து ஜாக்க்கெட்ல பொடச்சு இருக்க அவ வலது காம்புல வச்சி தடவ்ரான் , அவலுகு எதொ எரும்பு ஊருர் மாதிரி இருக்கு , லெசா ப்ரெச் பன்ரான் , அவ கன் முழிச்சு கீழ் பாக்க்ரா, இவன் பென்னால அவள் காம்ப வருடி விட்டான் , அவள் அவன் பாத்துகிட்டு இருக்கா, அவன அடுத்த காம்புல தட்வ்ரான் . )
ஹொட்டல் பயன் :என்ன மெடம் எப்படி இருக்கு
ப்ரியா : ம்சாஜ் நல்ல இருக்கு ( சொல்லி பென் புடிங்கி தூக்கி பொட்ரா, கைல புடிடா நு சொல்ரா மாதிரி)

Updated: February 21, 2021 — 4:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *