காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 2 27

ரவி : என்த வயுசு ஆம்ப்லைங உன் புன்டய நக்க ஆசை படுர
ப்ரிய : அன்த மெரி ஆசை இல்ல, யார இருன்தாலும் ஒகய்
ரவி : அப்படி இருக்கு வாஇப்பு இல்ல, இதுக்கு பதில் சொல்லு, உனக்கு உல்ல விட்டு நல்ல குட்த்ரது வெனுமா , இல்ல உன்ன தடவி தடவி அசிஙம பெசி உன்ன டீசு பன்ரது வெனுமா .
ப்ரியா : பெசி பெசி எனக்கு முட எத்ரது
ரவி : விட்ல மட்டும் பன்ன அசைய , இல்ல ஆபிச் , பொது இடஙல பன்ன ஆசைய ?
ப்ரிய : வெலிய ரவி
சுஜா : வெலைக்கு பொக ஆசை , உன் புருஷன் விடுவாரா
ப்ரியா : விடுவாரு
சுஜா : எங்க , நம்ம மனி அய்யர் அபிசல் PA position தெவ படுதுனு சொனிங்க இல்ல
ரவி : அமாம் , ப்ரியா உனக்கு ஒகய்வா அவருகு வயசு 50 ஆகுது , ஒக்ர வெலைக்கு சரி வர மாட்டார் , ஆன தினமுமு உன்ன்கிட பெசி பெசி தடவி புன்ட தன்னி வர வைப்பாஅரு , நைட் நெ உன் புருஷன்கோட படுக்கா அவர் அபிசெல வெர்ய் யெத்தி அனுபுவாரு ,
ப்ரிய : சரி ரவி , நான் அவர்கிட்ட பெசிட்டு சொல்ரேன்
ரவி : உனக்கு உன்ன soft treat பன்னனுமா, இல்ல hardaa ப்ரிய : சொfட் வெனாம், என் புருஷன் என்ன அப்படிதான் பன்னுவாரு ரவி
சுஜாஅ வன்து ப்ரிய பக்கட்துல உக்கான்து அவ தொடைல கை வச்சி தடவுரா .
சுஜா :உனக்கு செக்ச் இல்லாமல், வெர என்ன ஆசை

ப்ரிய : எனக்கு சொல்ல ஒரு மாதிரியா இருக்கு அக்கா
சுஜா அவ கன்னட்துல முத்தம் குடுட்து அவ காம்ப தடவரா .
சுஜா : எங்க கிட்ட எதுக்கும் வெட்ட்க பட கூடாது , சொல்லு
ப்ரிய : எனக்கு ப்ரொசிடிடுட் மெரி பன்னி மதவங முனாடி நிக்க ஆசை அக்கா .
ரவி : வாவ , சுபர் ஆசை.
ப்ரிய பக்கட்துல வன்து உகாரான் .
ரவி : தம் அடிக்க்ரையா
ப்ரியா : வெனாம் ரவி
ரவி ப்ரியா முன்சுல் புகை விட்ரான் .
சுஜா ப்ரியா கலுட்த நக்கிகிட்டெ அவ மொலய கசக்குறா.
ரவி : சுஜா: ப்ரியா நான் ஒன்னு சொனா கெப்பியா
ப்ரியா : என்ன அக்கா
சுஜா: எனக்கு இப்ப இன்னொரு புலு வெனும் , நாங குப்டுவா, நி அவர்கோட பன்ன வெனாம் , நான் அவர தனியா உன் ருமுக்கு குட்டி பொறேன் ,
ப்ரியா யொசிச்சு சரி சொல்லுரா
ரவி பொன் பன்ரான் .அவன் fறேன்டுக்கு அட்ட்ரெச்ச் சொல்லி வர சொல்ராஅன்
ரவி : ஒரு சின்ன கெம் விலைடுவொமா
ப்ரியா : என்ன ரவி
ரவி : உனக்கு ப்ரொச் மெரி makeup பொட சொல்ரேன்
அவன் வன்து உன்ன குடும்பு பொம்பலய இல்ல உன்மயான தெவுடியாலான கன்டு புடிக்ரானா பாபொமா.
ப்ரிய ரொம்ப ஆவல “: சரி ரவி
ரவி : சுஜா அவன் வர 1 மனி நெரம் ஆகும் , நி பொயி இவள ரெடி பன்னு. அதுக்கு முன்னாடி சொல்லி , ப்ரியா வாய புடிச்சு சப்ப்ரான் , அவன் சரக்க அடிச்சு வாஇ வாசம் ரசிச்சு ப்ரியா சப்ப்ரா.
ஒரு கைல ரவி புல புடிக்க்ரா
இன்னொரு கைல சுஜா புன்டைஅ நொன்ட்ரா
. ரவியும் சுஜாவும் ப்ரிய வாய மாத்தி மாத்தி சப்ராங்க்க . ரவி சிகரெட்டெ எடுட்து ப்ரியா வாய்ல வச்சி இலுக்க்ர சொல்ராஅன்
. ப்ரியா இலுட்து இரும்முரா.
சுஜா : அவள கச்ட படுதாதேஙனு சொல்லி ,
சுஜா : வா ப்ரியா நாம ருமுக்கு பொலாம் நு சொல்லி குட்டி பொரா .
ப்ரிய எலுன்து பொகும்பொது ரவி ப்ரியா சொத்துல வெகமா தட்ராஅன் . ப்ரியா ஆஅ கட்தி அவ சுத்த தடவிகிட்டெ பெட்ரும் பொரா.
சுஜா priaava கூட்டி பொரா பெட்ருமுக்கு
சுஜா :ப்ரியா உன்கிட்ட ரொச் கலர் panty ப்ரா இருக்கா
ப்ரியா :இருக்கு அக்கா ,
சுஜா :அது எடுட்துகோ, நல்ல மெலிசான புடவை ஒன்னு எடு , yellor நிர்ம் bloue இருன்தா அதயும் எடு .
ப்ரியா எல்லாதயும் எடுத்து குடுக்க்ரா
சுஜா : நைட்டி அவுட்துடு, இன்த ப்ரா ஜட்டி பொடு .
ப்ரியா அத பொட்டு ப்ர ஜட்டியொட நிக்க்ரா
சுஜா :பாவாடை கட்டிக்கொ ,
ப்ரியா பாவடை எடுட்து கட்ட்ர
சுஜா : என்னடி , இனம் கீழ இரக்கு
ப்ரியா தொபுல் கீழ் கட்ட்ரா .
சுஜா :ம்ம்ஹும்ம், இன்னம் இரக்கனும் , சொல்லி அவ புன்ட ஆரம்பம் வரைக்கும் அத எரக்கி கட்ட்ரா
ப்ரியா :அக்க இவ்லொ கீழயா, முடி தெரியுது .
சுஜா கொன்சம் மெல தூக்கி கட்ட்ர, இப்ப முடி தெரியல ,சரியா , ச்லேவ்லெச்ச் ஜச்கெட் இருக்கா ,
ப்ரியா :இல்ல அக்க
சுஜா :பழய ஜச்கெட் இருக்கா
ப்ரியா :இன்தா அக்கா, ஒரு ரெட் கலர் ஜச்கெட் குடுக்ர ,
சுஜா கத்ரிகொல் வாஙி அன்த ஜச்கெட் கை கட் பன்ரா.
சுஜா :இன்த ஜாகட் பொடு , புடவை கட்டு .கட்டிட்டு கூப்டு, நான் smoke பன்னிட்டு வரேன்
ப்ரியா புடவை கட்டிட்டு பாக்க்ரா “அப்படி ஒன்னும் அசிஙமா தெரியல ”
சுஜா ச்மொக் பன்னி வன்து பாக்க்ரா
ப்ரியா : என்ன அக்க அவ்லொ மொசம இல்ல
சுஜா :இருடி இன்னம் முடியல .
சுஜா ப்ரியா புடவய ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி பாதி மொலை தெரியர மெரி பன்ரா, கொன்சம் க்ரீம் எடுட்து அவ தொப்பைல தடவி வயிரு முழுக்க தெச்சு விடரா , கன் மை மர்கெர் எடுட்து அவ தொப்புல் பக்கட்துல ஒரு மசம் வரைரா , ப்ரியா வாய்ல லிப்ச்டிச்க் பொட்டு நல்ல பௌடெர் அடிச்சு , கன்னுக்கு மை பொட்டு , மோகுல ஒரு ரிங் மாட்டி விட்டு , கிட்சென் பொயி ஜம் எடுதான்து அவ நாக்குல தடவி ரெட் ஆக்க்ரா ( அதான் பீடா )
தலை முழுக்க மல்லிகை பூ வச்சு , ரொச் கலர் ச்டிச்கெர் பொட்டு வச்சு , அவள திருமப் சொல்லி சூத்த தட்டி பாக்க்ரா , அவ புடவை இன்னம் எரக்கி அவ சோட்து கொன்டு ஆரமபம் தெரியர மெரி பன்ரா. அவ வாய்ல பபுல்கம் குடுட்து மென்ன சொல்லுரா .
ப்ரிய மென்னுகிட்டெ கன்னாடி பாக்க்ரா ,தெவுடிய கலை இப்ப முன்ச்சுல இருக்கு .
ப்ரிய வெலிய நடன்து வரா,
சுஜா : உனக்கு சொல்லிகுடுக்க தெவ இல்லாத ஒரெய் விஷயம் இதாம் ப்ரியா
ப்ரியா : என்ன அக்கா
சுஜா : அதான் உன் குன்டி ஆட்டம், இத மட்டும் தெவுடியா மெரி நல்ல ஆட்டிகோ
ப்ரியா: பொங்க அக்கா
ப்ரியா வெலிய வன்து நிக்க்ரா ,
சுஜா : என்னங எப்படி இருக்கா பாருஙா
ரவி : வாவ் , அசல் ஒழுதான் . , ப்ரியா அவன் வரும்பொது நீ இப்படி மெகப் மட்டும் பொட்டா பொதாது, தெவுடியா மெரி நடிக்கனும் .
ப்ரியா : முயர்ச்சி பன்ரேன்
ரவி அவள கட்டி புடிக்க வரான் ,
சுஜா :தல்லி பொங்க , மெகப் கலைக்காதேங, அவர் வர வரைக்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *